Predlog PRVE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o usaglašavanju i preciziranju Odluke o visini troškova održavanja od 27.6.2016. godine sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ( Sl.glasnik R. Srbije 104/2016, u dalјem tekstu Zakon ). Kao ovlašćeno lice od strane vlasnika nekretnina,  PREDLAŽEM  da se donese sledeća

ODLUKA

 1. Da se primenjuje kriterijum za investiciono održavanje zgrade i na tekuće održavanje i upravlјanje zgradom, sa izuzetkom pripadajućih garaža kao posebnih delova zgrade za koje se i nadalje primenjuje Zakonom predvidjen kriretijum, srazmerno učešću površine svojih posebnih delova o odnosu na zbir površina svih posebnih delova zgradem, a sve u odnosu na kvadraturu posebnih delova prema evidenciji RGZ SKN Novi Beograd dostupnoj na sajtu RGZ. Visina mesećnih troškova održavanja za vlasnike nepokretnosti utvrdjuje se na dosadašnjem novu i biće :
  • 0,29 EUR/m2 za stambeni prostor (u iznos je uključen 0,048 EUR za investicioni fond skupštine i 0,015 EUR za parcelu)
  • 0,9 EUR/m2 za poslovni prostor (u iznos je uključen 0,048 EUR za investicioni fond skupštine i 0,015 EUR za parcelu)
  • 3,5 EUR za parking mesto na otvorenom (od tog iznosa 1 EUR za investicioni fond otvorenoog parkinga)
  • 0,4 EUR/m2 za garažni boks uprosečene kvadratutre od 18 m2 i 0,6 EUR/m2 za garažno mesto uprosečene kvadrature od 12 m2 što je ekvivalent ranijeg iznosa iz odluke od 27.06.2016. godine od 7,2 EUR po garažnom mestu, odnosno garažnom boksu (od tog iznosa 0,3 EUR za investicioni fond garaže)

Navedeni iznos se obračunava u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS koji važi prvog dana u tekućem mesecu za predohodni mesec, a uplaćuje se na račun stambene zajednice broj 165-23104-88 koji se vodi kod Addiko Bank A.D. Rok za uplatu je poslednji dan u tekućem mesecu za predhodni mesec, a uplata se vrši na osnovu obračuna  koji se dostavlјa svakom vlasniku posebnog dela u periodu od prvog do petnaestog u tekućem mesecu za predhodni mesec.

Navedeni obračun predstavlјa verodostojnu ispravu u smislu Zakona o obezebeđenju i izvršenju. Obračun se dostavlјa u poštansko sanduče svakog vlasnika posebnog dela. Vlasnik posebnog dela je u obavezi, u slučaju da do dvadesetog u mesecu ne primi obračun za predhodni mesec, da kontaktira menadžera zgrade na telefon 011 6553 999 radi dobijanja duplikata obračuna.

Nedobijanje obračuna za predhodni mesec ne oslobađa vlasnika posebnog dela obaveze plaćanja troškova. U slučaju kašnjenja u plaćanju mesečne obaveze dužeg od 30 kalendarskih dana , osim u opravdanim slučajevima unapred najavlјene odsutnosti vlasnika posebnog dela, zaračunaće se zakonska zatezna kamata i Stambena zajednica  zadržava pravo da prinudnim putem, uz angažovanje suda, advokata i javnog izvršitelјa, bez dalјih opomena ili obaveštavanja, naplati dospele, a neizmirene obaveze zajedno sa svim troškovima postupka i zakonskom kamatom.Navedena odluka će biti sačinjena kao izvod iz zapisnika, potpisana od strane upravnika stambene zajednice koji će svoj potpis overiti kod nadležnog javnog beležnika i objavlјena na oglasnoj tabli stambene zajednice. Odluka stupa osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli stambene zajednice i na njenom sajtu (www.suncokret.org), a njenim stupanjem na snagu prestaje da važi odluka od 27.6.2016. godine.

 1. Da se ovim putem, i objavljivanjem na oglasnoj tabli stambene zajednice kao i na njenom sajtu /www.suncokret.org/, uputi opomena pred utuženje svim vlasnicima posebnih delova, bez posebnog i poimeničnog navođenja istih,  koji nisu svoje dosadašnje obaveze po osnovu odluke od 6.2016. godine izmirili za period do 1.4.2017. godine i ostavi rok od 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja ove odluke da se navedene obaveze izmire. Protiv svih vlasnika posebnih delova koji ne izmire svoje obaveze u navedenom roku biće podnet predlog za izvršenje nadležnom državnom organu preko advokata Duška Filipovića iz Zemuna, ul. 22. oktobra br. 8 uz naplatu svih troškova postupka, zastupanja i zakonske zatezne kamate.
 2. Kojom se ovlašćuje Upravnik stambene zajednice da može da sam, ili preko punomoćnika koga ovlasti, preduzima sve potrebne pravne i faktičke radnje radi dalјeg registrovanja i usaglašavanja Stambene zajednice shodno Zakonu i podzakonskim aktima koji će se , u skladu i rokovima predviđenim Zakonom, donositi u dalјem periodu a sve radi nesmetanog i zakonitog funkcionisanja Stambene zajednice

U Beogradu  27.5.2017. godine

Vašu podršku ovoj odluci može dati i potpisivanjem saglasnosti koja se nalazi u poštanskom sandučetu.

KOMENTARI